Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Rejestracja
Adres email:
Nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.
Posiadam udokumentowane pochodzenie polskie:
Posiadam Kartę Polaka:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Hasło:
Powtórz hasło:
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
Chcę legitymację: Tak Nie
Jeżeli nie masz jeszcze legitymacji studenckiej wybierz opcję TAK
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Płeć: kobieta mężczyzna
Obywatelstwo:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon:
Telefon komórkowy:
Jestem cudzoziemcem
Informacje o cudzoziemstwie
Zasady studiowania:
Zaznacz odpowiednią opcję:
Na podstawie:
Jako:
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka;
Deklaracja
1. Przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z pózniejszymi zmianami).
2. Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
3. Uwaga
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rejestracji, a następnie złożenie w sekretariacie przez kandydata odpowiednich dokumentów!
Wyrażam zgodę

Bazus © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2018